Leden Aanmeldformulier

Inschrijfformulier nieuw lid TVWessem

Roepnaam : *      Voorletters :
Achternaam : *      Geb. datum :
Adres :         
Postcode :      Woonplaats :
Tel. nr :      Mob. nr :
E-mail : *         
geslacht :      Ingangs datum:


Pasfoto:

Wil graag deelnemen aan tennisles :
Indien u hier ja antwoord, zal de trainingscoƶrdinator contact met u opnemen.

Eventuele opmerkingen:

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd maar minimaal tot het einde van een verenigingsjaar dat loopt van 1-1 t/m 31-12. Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar. Bij tussentijdse beƫindiging blijft men de contributie voor het gehele tennisseizoen verschuldigd.

Contributie:

Het betalen van contributie vindt uitsluitend plaats via automatische incasso.


Machtiging tot automatische incasso

Naam /voorletter(s) rekeninghouder : *      
Adres : *      
Woonplaats : *         
IBAN-nummer betaalrekening : *      


Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan TV Wessem om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven betreffende verschuldigde contributie.
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan TV Wessem.