Inschrijfformulier nieuw lid TVWessem

  Roepnaam : *

      

  Voorletters :

  Achternaam : *

      

  Geb. datum : *

  Adres :

      

   

   

  Postcode :

      

  Woonplaats :

  Tel. nr :

      

  Mob. nr :

  E-mail : *

      

   

   

  geslacht :

      

  Ingangs datum:

  Pasfoto:

  Wil graag deelnemen aan tennisles :
  Indien u hier ja antwoord, zal de trainingscoördinator contact met u opnemen.

  Eventuele opmerkingen:

  Lidmaatschap:

  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd maar minimaal tot het einde van een verenigingsjaar dat loopt van 1-1 t/m 31-12. Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar. Bij tussentijdse beëindiging blijft men de contributie voor het gehele tennisseizoen verschuldigd.

  Contributie:

  Het betalen van contributie vindt uitsluitend plaats via automatische incasso.


  Machtiging tot automatische incasso

  Naam /voorletter(s) rekeninghouder : *

   

   

   

  Adres : *

   

   

   

  Woonplaats : *

      

   

   

  IBAN-nummer betaalrekening : *

   

   

   

  Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan TV Wessem om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven betreffende verschuldigde contributie.
  Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan TV Wessem.

  Add Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *